top of page
KakaoTalk_20210131_155053509.jpg

MENU

​튀김 메뉴

모둠튀김

모둠튀김

바삭바삭, ​떡볶이와 찰떡궁합!

갈릭감자

갈릭감자

새우튀김

새우튀김

야끼만두

야끼만두

김말이튀김

​김말이튀김

오뎅튀김

오뎅튀김

닭껍질튀김

닭껍질튀김

꽃빵튀김

꽃빵튀김

식빵튀김

식빵튀김

치즈스틱

치즈스틱

팝콘만두

팝콘만두

bottom of page